Zwrot i wymiana 30 dni w KokoLeti

Zwroty i reklamacje

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Załącznik nr 2

Stosownie do zapisów Regulaminu w dziale PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Regulamin eSklepu KokoLeti.

Tutaj do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

 

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w szczególności, gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:

a) w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy

b) drogą elektroniczną na adres: shop@kokoleti.pl

c) odesłać (po skutecznym złożeniu oświadczenia o odstąpieniu) zwracany towar na adres:

KokoLeti ul. Obornicka 85/122

62-002 Suchy Las

lub 

Paczkomat SLS01N

Obornicka 85 Suchy Las

 

4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularza zwrotu), stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.

5. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.

2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

5. Klient proszony jest o zwrot Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedającego, na adres podany w pkt 3 lit. c).

6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru. W zakresie towarów wielogabarytowych, Sprzedawca zobowiązuje się podać szacunkowy koszt zwrotu rzeczy wraz z realizacją zamówienia w sklepie internetowym pod rygorem przeniesienia tych kosztów na Sprzedawcę w przypadku odstąpienia.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Tutaj do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Sklep zapewnia swoim Klientom możliwość zgłoszenia wszelkich uwag i roszczeń co do jakości wykonania Umowy poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.

2. Klient niezadowolony z jakości wykonania Umowy przez Sklep może złożyć pisemną reklamację przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia i datę jego realizacji, imię, nazwisko – nazwę firmy i zwięzły opis zaistniałego roszczenia.

Adresem, na który należy kierować reklamowane towary jest:

KokoLeti ul. Obornicka 85/122, 62-002 Suchy Las

lub Paczkomat SLS01N Obornicka 85 Suchy Las

 

Uwaga! 

Można też osobiście dostarczyć reklamowany produkt pod wskazany wyżej adres.

 

3. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

4. Sklep jest odpowiedzialny na zasadzie rękojmi za fizyczne lub prawne wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu Konsumenta.

5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np. Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, jak kurier, operator pocztowy etc.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi, spośród opcji ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad, wymiany Towaru, zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem.

6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

7. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego albo pod adresem kontaktowym Sklepu, albo na adres: shop@kokoleti.pl.

8. Niezależnie od powyższego Sprzedawca nie wyłącza odpowiedzialności na zasadzie rękojmi rozumianej zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową, na zasadach w tamtym kodeksie ustanowionych (art. 556 k.c. i nast.).

Tutaj do pobrania: formularz reklamacyjny.

 

WYMIANA TOWARU NA INNY

Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny rozmiar (jeżeli odpowiedni rozmiar jest na stanie sklepu), lub wymiany na inny model/towar wskazany przez zwracającego.

Aby wymienić zakupiony towar należy zadzwonić pod numer: 796047272 w celu ustalenia szczegółów (jest to warunek konieczny wymiany).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i związanych z nimi pytań prosimy o kontakt:

  • telefoniczny 796047272
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
 
Sklep internetowy Shoper.pl